SKKN BDHSG TIẾNG ANH

Tháng Mười Một 15, 2019 11:22 chiều

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH

 

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

 1. Lý do chọn đề tài:

Nghề dạy học là một nghề cao quý. Người giáo viên khi đã chọn nghề giáo là đã thể hiện lòng yêu nghề. Người dạy học là kỹ sư xây đắp tâm hồn và mục tiêu quan trọng là đào tạo ra những học sinh giỏi, những tài năng tương lai của đất nước. Một trong những niềm sung sướng vinh dự, hạnh phúc trong cuộc đời người giáo viên là đào tạo và bồi dưỡng được những học sinh giỏi. Để có được học sinh giỏi thì ngoài năng lực, tố chất của học sinh còn cần có công sức bồi dưỡng của người thầy. Mỗi môn học trong nhà trường việc học và dạy đều có đặc thù riêng của nó. Phương pháp dạy và học tiếng Anh đã được nói và bàn luận rất nhiều từ trước đến nay. Học như thế nào cho tốt ? Dạy như thế nào cho thật sự có hiệu quả? Đó là điều băn khoăn trăn trở của nhiều giáo viên khi đứng lớp. Một tiết dạy bình thường trên lớp cũng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng mới có thể dạy tốt và mang lại hiệu quả. Một tiết dạy bồi dưỡng  học sinh giỏi còn có yêu cầu cao hơn rất nhiều. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi không chỉ là việc thực hiện nhiệm vụ chung mà còn là nhân tố thúc đẩy phong trào học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh. Thông qua giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi mà năng lực của giáo viên, học sinh được nâng lên. Và chính những kết quả thi học sinh giỏi đã góp phần khích lệ giáo viên cũng như học sinh tự tin hơn vào năng lực bản thân, mạnh dạn và năng động hơn trong giảng dạy và học tập. Đặc biệt là giúp học sinh vững tin hơn khi tham gia các kì thi chọn học sinh giỏi.

 1. Phạm vi nghiên cứu:

Trong phạm vi của chuyên đề này tôi trình bày những kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh cho học sinh khối trung học cơ sở

III. Đối tượng nghiên cứu :

– Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh

 1. Phương pháp nghiên cứu:

– Kinh nghiệm qua quá trình giảng dạy, luyện thi học sinh giỏi; trao đổi thảo luận với đồng nghiệp.

 

 1. NỘI DUNG
 2. Cơ sở lý luận:

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một nhiệm vụ rất quan trọng, khó khăn nhưng  rất đỗi vinh dự. Học sinh giỏi thường là học sinh có tố chất đặc biệt khác các học sinh khác về kiến thức, khả năng tư duy. Như vậy tiết dạy bồi dưỡng học sinh giỏi đòi hỏi giáo viên phải có sự chuẩn bị và đầu tư nhiều hơn là tiết dạy bình thường trên lớp, thậm chí phải có quá trình tích lũy kinh nghiệm qua thời gian mới có thể đạt hiệu quả và thuyết phục học sinh, làm cho các em thực sự hứng thú và tin tưởng. Đó là yêu cầu của ban lãnh đạo nhà trường và cũng là mục tiêu của người bồi dưỡng.

–  Trình độ chuyên môn: Đây là tiêu chuẩn hàng đầu và có tính chất quyết định trong quá trình dạy bồi dưỡng học sinh giỏi.

–  Tinh thần trách nhiệm: Để việc bồi dưỡng học sinh giỏi có kết quả, người dạy phải có trách nhiệm đối với thành tích học tập của học sinh mình, trách nhiệm đối với sự tin tưởng của cấp lãnh đạo và đồng nghiệp, phải đặt trách nhiệm lên hàng đầu.

–  Uy tín: Việc học bồi dưỡng học sinh giỏi là phần học thêm của các em, do vậy để các em nhiệt tình theo học người thầy phải tạo được lòng tin nơi các em, cho các em thấy được việc học bồi dưỡng học sinh giỏi là quyền lợi, là vinh dự của các em.

–  Thời gian: Việc bồi dưỡng học sinh giỏi là việc dạy ngoài chương trình chính khoá, do đó vấn đề thời gian cũng là một yêu cầu rất quan trọng, nếu người giáo viên không có đủ thời gian thì việc bồi dưỡng cũng không thể đảm bảo kết quả khả quan được.

 1. Thực trạng vấn đề:

Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của các trường THCS hiện nay thường gặp những hạn chế về kết quả. Điều đó xuất phát từ những nguyên nhân chủ yếu như sau: nội dung bồi dưỡng, vì không phải là trường chuyên nên không có chương trình dành cho lớp chuyên, thiếu định hướng và thiếu tính liên thông trong hệ thống chương trình. Tất cả giáo viên dạy bồi dưỡng đều phải tự soạn, tự nghiên cứu và tự sưu tầm tài liệu; học sinh, một số không yên tâm khi được chọn theo một số lớp bồi dưỡng học sinh giỏi vì phải mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả học tập chung. Giáo viên dạy bồi dưỡng vẫn phải hoàn tất công tác giảng dạy như các giáo viên khác, đôi khi còn kiêm nhiệm nhiều công tác khác. Chính vì lý do đó, việc đầu tư cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cũng có phần bị hạn chế. Một số khó khăn khác đôi khi gặp phải là có giáo viên giỏi nhưng không gắn bó với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi vì nhiều lý do khác nhau. Việc giáo viên dạy bồi dưỡng phải trên cơ sở tình nguyện chứ không thể áp đặt hoặc dùng biện pháp hành chính; đối tượng học sinh tất nhiên phải “đạt yêu cầu” mới được chọn để bồi dưỡng. Cho nên việc chọn lựa cần đúng đối tượng. Đó là công việc phát hiện rồi chọn lọc và phân loại.

III. Gi¶i ph¸p :

* Những yêu cầu chung :

 1. Phát hiện học sinh giỏi :

Một điều không thể thiếu được khi chúng ta phát hiện học sinh giỏi bộ môn ngoại ngữ đó là tính cần cù của học sinh. Học ngoại ngữ nói chung đòi hỏi người học phải thực sự cần cù vì khối lượng kiến thức, số lượng từ vựng nhiều,  các em phải thường xuyên ôn tập lại. Hơn nữa càng thực hành thì các em càng khắc sâu được kiến thức.

Để hỗ trợ cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi có hiệu quả, ban giám hiệu cần quan tâm đặc biệt và có những biện pháp hỗ trợ đúng mức như: tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng. Ví dụ: bớt tiết nghĩa vụ, bớt công tác kiêm nghiệm, bồi dưỡng thỏa đáng cho giáo viên.

 1. Thường xuyên chăm lo đến đời sống của học sinh, liên hệ với gia đình nhất là những em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và cả những em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt cần sự động viên thường xuyên của thầy, cô giáo và các bạn trong lớp để các em yên tâm học tập.
 2. Ưu tiªn c«ng t¸c båi d­ìng häc sinh giái :

-Ph©n c«ng c¸c thÇy c« gi¸o giái trùc tiÕp phô tr¸ch båi d­ìng c¸c ®éi häc sinh giái.

-T¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c thÇy c« gi¸o trÎ tÝch luü kiÕn thøc, häc hái ph­¬ng ph¸p vµ kinh nghiÖm, n©ng cao tr×nh ®é, nhanh chãng ®¶m nhËn ®­îc nhiÖm vô båi d­ìng häc sinh giái víi chÊt l­îng ngµy cµng cao.

-Dµnh nhiÒu thêi gian, lËp kÕ ho¹ch triÓn khai sím vµ phï hîp, bè trÝ phßng häc, n©ng cao dÇn vµ tõng b­íc chÕ ®é cho c¸c thÇy c« gi¸o båi d­ìng häc sinh giái thÓ hiÖn ë hai biÖn ph¸p song song: tÝnh hÖ sè cho c¸c tiÕt båi d­ìng học sinh giỏi vµ møc khen th­ëng cho c¸c gi¶i. T«n vinh c¸c thÇy c« gi¸o vµ häc sinh ®¹t nhiÒu thµnh tÝch xuÊt s¾c.

 1. Ph¸t huy trÝ tuÖ cña tËp thÓ, ®Ò cao n¨ng lùc vµ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n:

Nhµ tr­êng, c¸c tæ nhãm chuyªn m«n, c¸c ®oµn thÓ ®Òu cÇn coi träng c«ng t¸c båi d­ìng häc sinh giái .

-Nhµ tr­êng cÇn quan t©m t¹o nhiÒu ®iÒu kiÖn tèt cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

-Coi båi d­ìng ®éi häc sinh giái mçi m«n lµ nhiÖm vô chung cña tæ (nhãm) chuyªn m«n . C¸c thÇy c« gi¸o giái, cã kinh nghiÖm cÇn x©y dùng ch­¬ng tr×nh, néi dung, hÖ thèng luyÖn tËp cô thÓ ®Çy ®ñ chi tiÕt, ®óc kÕt kinh nghiÖm thµnh tµi liÖu chung cña nhµ tr­êng qua c¸c năm, truyÒn ®¹t l¹i cho lùc l­îng trÎ . C¸c thÇy c« gi¸o cÇn tÝch cùc chñ ®éng nghiªn cøu, t×m tßi, kh¸m ph¸ , tËn dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó tÝch luü kiÕn thøc, n©ng cao tr×nh ®é. LÊy nç lùc cña b¶n th©n lµ chÝnh , coi viÖc häc hái vèn kiÕn thøc, kinh nghiÖm cña c¸c thÕ hÖ ®i tr­íc lµ quan träng trong viÖc ®Þnh h­íng t×m tßi, x¸c ®Þnh träng t©m kiÕn thøc, kü n¨ng , ph­¬ng ph¸p ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong thêi gian ng¾n nhÊt.

-Tõng c¸ nh©n ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch båi d­ìng häc sinh giái cÇn ®Ò cao tr¸ch nhiÖm, lùa chän ®éi tuyÓn cÈn thËn, cã chÊt l­îng, lªn kÕ ho¹ch båi d­ìng sím, cô thÓ, ®Çy ®ñ; båi d­ìng th­êng xuyªn, liªn tôc, t¨ng c­êng kiÓm tra, ®¸nh gi¸, thi thö ®Ó ®iÒu chØnh, uèn n¾n kiÕn thøc, kü n¨ng mét c¸ch kÞp thêi vµ hiÖu qu¶.

* Phương pháp bồi dưỡng:

Qua nhiều năm giảng dạy bản thân tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm mà theo tôi nghĩ nó có hiệu quả trong quá trình  phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi như sau:

 1. Xác định tư tưởng cho học sinh:

Việc tham gia ôn thi học sinh giỏi khiến học sinh phải bỏ ra rất nhiều thời gian cho môn học này do đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến các môn học khác. Để các em có thái độ tích cực, tôi tâm sự phân tích cho các em hiểu về lợi ích sau này của việc học thi học sinh giỏi chứ không đơn thuần là học tập để thi là xong. Kiến thức tiếng Anh sẽ theo các em trong quá trình học tập cũng như lợi ích của nó trong công việc tương lai của các em sau này. Từ đó các em thấy được tầm quan trọng của môn học và có thái độ tích cực hơn trong khi ôn tập. Ngoài ra để tạo điều kiện cho các em tham gia các môn học khác được tốt tôi thường bố trí thời gian học tập, ôn tập phù hợp cho các em, trách sự quá tải về thời gian cũng như việc nhồi nhét kiến thức.

2.Båi d­ìng häc sinh giái lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi. CÇn ph¶i båi d­ìng høng thó vµ tÝnh tÝch cùc, ®éc lËp nghiªn cøu cña häc sinh.

– C¸ch tèt nhÊt båi d­ìng høng thó cho häc sinh lµ h­íng dÉn d×u d¾t cho c¸c em ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng tõ thÊp lªn cao. NhiÒu häc sinh lóc ®Çu ch­a béc lé râ n¨ng khiÕu nh­ng sau qu¸ tr×nh ®­îc d×u d¾t ®· tr­ëng thµnh vµ ®¹t thµnh tÝch cao.

– §Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao, cÇn ph¶i ph¶i t¨ng c­êng h­íng dÉn häc sinh ®äc c¸c tµi liÖu cã ®Þnh h­íng theo nh÷ng chuyªn ®Ò.

Để giúp các em có được niềm say mê này không ai khác chính là người thầy trực tiếp giảng dạy. Hơn nữa trong quá trình tự tìm tòi, học hỏi các em càng được củng cố và tăng cường thêm niềm say mê và sự hứng thú. Ngoài việc học và làm các bài tập giáo viên yêu cầu học sinh phải thường xuyên tự đọc và nghiên cứu các loại sách mà giáo viên đã giới thiệu, có sự kiểm tra đánh giá thường xuyên bằng nhiều hình thức khác nhau.

 1. Thực hành là “chìa khoá” của mọi sự thành công:

“ Trăm hay không bằng tay quen” do vậy trong quá trình bồi dưỡng học sinh tôi dành rất nhiều thời gian cho các em thực hành. Có những bài tập có thể cho các em làm đi làm lại một vài lần vì với số lượng kiến thức khổng lồ các em sẽ không thể khắc sâu nếu các em chỉ được thực hành một lần.

 1. Sách là công cụ ôn tập quan trọng:

Việc bồi dưỡng học sinh giỏi đòi hỏi cần phải cho học sinh thực hành làm thật nhiều các dạng bài tập nâng cao khác nhau do vậy bản thân tôi đã sưu tầm rất nhiều loại sách nâng cao qua từng năm học.

 1. Áp dụng công nghệ thông tin:

Vài năm gần đây sẵn có mạng  Internet, tôi khuyến khích học sinh sử dụng nó, hướng dẫn các em lên các trang mạng để làm quen với các đề thi , các em được thực hành nhiều dạng bài tập và thấy hứng thú học tập hơn. Ngoài ra tôi khuyến khích các em thường xuyên theo dõi các chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình, trên radio.

 1. 6. N¾m v÷ng ph­¬ng ch©m : d¹y ch¾c c¬ b¶n råi míi n©ng cao – Th«ng qua nh÷ng bµi luyÖn cô thÓ ®Ó d¹y ph­¬ng ph¸p t­ duy – d¹y kiÓu d¹ng bµi cã quy luËt tr­íc , lo¹i bµi cã tÝnh ®¬n lÎ, ®Æc biÖt sau.

C¸c bµi c¬ b¶n lµ nh÷ng bµi dÔ, chØ liªn quan ®Õn mét hoÆc vµi lo¹i kiÕn thøc kü n¨ng, cÇn ph¶i luyÖn tËp n¾m v÷ng tõng lo¹i tr­íc ®·. Sau ®ã míi n©ng cao ®­a dÇn nh÷ng bµi  tæng hîp nhiÒu lo¹i kiÕn thøc, häc sinh ®· n¾m v÷ng tõng lo¹i sÏ dÔ dµng nhËn ra vµ gi¶i quyÕt ®­îc. §èi víi häc sinh giái b­íc nµy cã thÓ lµm nhanh, hoÆc cho tù lµm nh­ng ph¶i kiÓm tra biÕt ch¾c ch¾n lµ ch¾c c¬ b¶n råi míi n©ng cao, nÕu bá qua b­íc nµy tr×nh ®é cña häc sinh sÏ kh«ng æn ®Þnh vµ kh«ng v÷ng ch¾c (nh÷ng häc sinh lóc th× lµm ®­îc, lóc th× kh«ng lµ häc sinh cã t­ chÊt, nh­ng kh«ng ch¾c c¬ b¶n).

+ Mçi lo¹i cÇn th«ng qua mét hoÆc hai bµi ®iÓn h×nh, quan träng lµ ph¶i rót ra ph­¬ng ph¸p (th­êng d­íi d¹ng mét quy t¾c), råi cho thªm mét sè bµi cho häc sinh tù vËn dông cho thµnh th¹o ph­¬ng ph¸p, cÇn kiÓm tra thÈm ®Þnh xem häc sinh ®· n¾m ch¾c ch­a, nÕu ch­a cÇn ph¶i cñng cè ®Õn khi ®­îc míi th«i.

 1. Thời gian bồi dưỡng

Để chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi có hiệu quả, vấn đề thời gian bồi dưỡng cũng góp phần không nhỏ. Kế hoạch bồi dưỡng phải rải đều trong năm, không nên dạy dồn ở tháng cuối trước khi thi.

 1. Thống nhất nội dung bồi dưỡng

Sau khi lựa chọn được học sinh, chúng tôi thường thống nhất giữa các giáo viên bồi dưỡng cùng một khối để tránh trùng lặp. Có thể phân công từng phần, từng mảng, từng dạng đề cho mỗi giáo viên. Trên cơ sở đó, mỗi giáo viên cũng lập kế hoạch cho mình một cách cụ thể tránh tình trạng thích đâu dạy đó.

 1. 9. Xây dựng chương trình bồi dưỡng

Hiện nay có rất nhiều sách nâng cao và các tài liệu tham khảo, Internet,… song chương trình bồi dưỡng chưa có sách hướng dẫn chi tiết, cụ thể từng tiết, từng buổi học như trong chương trình chính khoá. Vì thế soạn thảo chương trình bồi dưỡng là một việc làm hết sức quan trọng và rất khó khăn nếu như chúng ta không có sự tham khảo, tìm tòi và chọn lọc tốt. Giáo viên cần soạn thảo nội dung bồi dưỡng dẫn dắt học sinh từ cái cơ bản của nội dung chương trình học chính khoá, tiến dần tới chương trình nâng cao ( tức là trước hết phải khắc sâu kiến thức cơ bản của nội dung học chính khoá, từ đó vận dụng để mở rộng và nâng cao dần).

Cần soạn thảo chương trình theo vòng xoáy: Từ cơ bản tới nâng cao, từ đơn giản tới phức tạp. Đồng thời cũng phải có ôn tập củng cố.

– Kiến thức cần truyền đạt ( lý thuyết, ví dụ, …).

– Bài tập vận dụng.

– Bài tập về nhà luyện thêm.

Một số giờ ôn tập, Giáo viên cần giúp các em tổng hợp các dạng bài, các phương pháp giải theo hệ thống. Vì hầu hết các em chưa tự mình hệ thống đựơc mà đòi hỏi phải có sự giúp đỡ của giáo viên.

Điều cần thiết, giáo viên cần đầu tư nhiều thời gian, tham khảo nhiều tài liệu để đúc rút, soạn thảo cô đọng nội dung chương trình bồi dưỡng.

Trªn c¬ së nghiªn cøu, ph©n tÝch c¸c ®Ò thi häc sinh giái, rót ra yªu cÇu, møc ®é ®ßi hái vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng; tõ ®ã lùa chän hÖ thèng bµi luyÖn tËp phï hîp.

– Giáo viên lựa chọn một số chuyên đề quan trọng gắn với chương trình thi để giúp học sinh đi vào nắm bắt kiến thức của các chuyên đề đó có chiều sâu và rộng.

– Chọn lọc một số đề thi qua các kỳ thi học sinh giỏi để hướng dẫn học sinh.

Một số ví dụ :

 1. a) Luyện đọc hiểu (Reading comprehension):

Nội dung những bài đọc hiểu cần đa dạng hóa các chủ đề: Thể thao, y học, giáo dục, danh nhân, cuộc sống đời thường…Chủ đề càng đa dạng thì vốn từ của học sinh càng phong phú. Chúng ta nên chuẩn bị bài tập và phát tới tay học sinh, học sinh phải chuẩn bị kỹ bài tập ở nhà trước khi đến lớp, cần phát huy tối đa tính độc lập của học sinh.

 1. b) Luyện viết (Writing):

Đây là dạng bài tương đối khó đối với đa số học sinh, để học sinh có thể viết tốt chúng ta nên từng bước hướng dẫn học sinh thông qua các dạng bài tập từ dễ đến khó.Theo tôi chúng ta nên chia phần luyện viết thành hai dạng bài tập:

­ Luyện viết câu: Gồm bài tập xây dựng câu (sentence building exercises) và bài tập biến đổi câu (sentence transforming exercises).

*  Để làm bài tập xây dựng câu tốt, chúng ta cần lưu ý học sinh các yêu cầu sau:

 • Thông qua những từ gợi ý ( promts, cues, suggested words) xác định cấu trúc sắp được dùng
 • Thì nào sẽ được dùng ( Which tense will be used?).
 • Chú ý đến trật tự từ trong câu ( không thay đổi).

EX1: Nam/usually/go/swimming/summer

Đối với câu này các em phải xác định được rằng câu này phải viết ở thì hiện tại đơn

àNam usually goes swimming in the summer.

P Đối với dạng bài tập biến đổi câu (sentence transforming exercises): Chúng ta cần ôn lại tất cả các cấu trúc ngữ pháp cho các em như: Passive voice, too…, enough…, although, in spite of, despite, because, because of, so….that, such…that, If clause, relative clause, wish, conditional sentence, reported speech…

Đối với từng cấu trúc nên cho học sinh thực hành nhiều lần.

Ví dụ: Khi muốn biến đổi câu có cấu trúc “Although” sang câu có cấu trúc “In spite of” thì học sinh phải hiểu được rằng: Although + clause còn  In spite of + phrase :

Ex: Although he had a good salary, he was unhappy in his job.

In spite of his good salary, he was unhappy in his job.

¬ Luyện viết luận: (Composition)

Có ba dạng bài luận cần luyện tập cho học sinh như sau:

* Viết một đoạn văn (a passage).

*Viết thư (a letter).

Để bài viết có chất lượng, chúng  ta cần lưu ý học sinh phân tích đúng yêu cầu đề bài như bài viết thuộc loại hình nào, hoàn cảnh, sự việc của bài viết xảy ra lúc nào ở quá khứ, hiện tại hay tương lai. Từ đó các em có thể dùng thì thích hợp.

Điều quan trọng không kém khi luyện loại bài tập này là chúng ta cần hướng dẫn các em  cách tìm ra ý tưởng xoay quanh chủ đề của đề bài, lập dàn ý, cách xây dựng bố cục một bài luận, bài viết phải đảm bảo đủ ba phần: Mở bài, thân bài, và kết luận.

*Mở bài: (Introduction)  Phải nêu được câu chủ đề  (topic sentence)

*Thân bài: (Body) Nêu chi tiết, sự việc của chủ đề.

*Kết luận: (Conclusion) Tóm lại những gì đã trình bày.

 1. c) Luyện nghe :

Lựa chọn giáo trình nghe phù hợp, có nội dung từ cơ bản đến nâng cao, đa dạng các bài luyện nghe với nhiều giọng , các tình huống, dạng bài tập khác nhau.

 1. d) Luyện phát âm :

Trong quá trình dạy, giáo viên cần phát âm đúng và hướng dẫn học sinh phát âm đúng, giáo viên nên ghi phiên âm chính xác cho các từ để học sinh nhận diện được cách phát âm , giáo viên nên hướng dẫn những quy tắc cơ bản trong phát âm và nhấn trọng âm.

 1. e) Mở rộng vốn từ :

Giáo viên cung cấp cho học sinh cách thành lập từ loại

 1. Hướng dẫn cách làm bài:

Đây là việc làm cũng rất quan trọng mà chúng ta, những người trực tiếp dạy bồi dưỡng không thể bỏ qua nó, bởi lẽ nếu chúng ta dạy nhiệt tình, nội dung bài giảng rất phong phú, học sinh học tập rất tốt, thế nhưng khi đi thi các em không biết cách làm bài, thì kết quả cũng không thể theo như mong muốn.

Theo tôi chúng ta nên hướng dẫn học sinh khi nhận được đề thi nên dành từ một đến hai phút để đọc đề, xác định yêu cầu đề bài, cố gắng hiểu đúng yêu cầu đề bài, câu nào dễ làm trước, câu nào khó làm sau.

Ví dụ :

– Đối với phần đọc hiểu (Reading  comprehension):

Đọc yêu cầu đề bài, tập trung làm bài, đây là dạng bài tập đọc để hiểu nội dung nên học sinh không cần thiết phải biết toàn bộ từ trong bài đọc mà các em chỉ cần nắm được khoảng 80% từ vựng trong bài đọc đó là được, chủ yếu các em đọc để hiểu được nội dung bài đọc đó.

– Đối với phần viết (Writing):

Đọc yêu cầu đề, xác định cấu trúc, xác định loại hình bài.

Trong phần viết luận nên lưu ý các em viết đúng loại hình bài (format), bởi nếu viết sai loại hình thì bài không có điểm, chú ý về số lượng từ qui định, chỉ nên viết chênh lệch trên, dưới 20 từ.

* Điều mà chúng ta cần lưu ý học sinh khi làm bài nữa là phải phân phối thời gian sao cho hợp lý

– Đối với phần nghe hiểu ( Listening comprehension )

– Đọc kĩ yêu cầu và phần nội dung trước khi nghe để nắm bắt một phần nội dung sắp nghe.

– Chú ý nghe, chỗ nào nghe chưa rõ thì không tập trung suy nghĩ xem đó là nội dung gì mà tập trung nghe tiếp để làm câu tiếp theo, chỗ chưa nghe được sẽ tập trung vào lần nghe thứ 2.

 1. Kiểm tra kiến thức + Rút kinh nghiệm:

Việc kiểm tra bài cũ thường xuyên giúp các em có những sự cố gắng trong học tập. Có những lúc tôi kiểm tra về lý thuyết , có những lúc tôi kiểm tra những bài tập đã được làm và sửa vào những buổi học trước.

Ra đề và làm trên lớp, ra đề về nhà để học sinh lam bài theo thời gian ấn định. Giáo viên chấm, phát hiện những ưu và nhược điểm của mỗi học sinh. Chữa lỗi bài làm của học sinh cẩn thận, đầy đủ, giúp học sinh phát hiện lỗi và sửa lại.

Để thực hiện khâu này chúng ta có thể chuẩn bị các bài tập theo dạng các đề thi ở các năm học trước cho các em thực hành, có qui định thời gian làm bài, có chấm điểm, có khen thưởng nếu các em làm bài tốt.

 1. Kết quả bước đầu :

Qua một số năm bồi dưỡng học sinh giỏi, chúng tôi thấy tự tin hơn, chủ động hơn trong giảng dạy, học sinh cũng thích thú hơn trong học tập

 1. Kiến nghị :

– Đối với giáo viên:

Tất cả chúng ta cần quan tâm hơn nữa đối với học sinh có học lực giỏi môn Tiếng Anh, kịp thời phát hiện những “hạt giống tốt” để có kế hoạch bồi dưỡng. Chúng ta không ngừng trau dồi chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp để ngày càng có được những phương pháp phù hợp hơn trong việc bồi dưỡng học sinh của mình.

 1. KẾT LUẬN

 

Để bồi dưỡng học sinh giỏi có hiệu quả người thầy phải không ngừng trau dồi chuyên môn cộng với lòng nhiệt tình, có sáng tạo, có phương pháp giảng dạy phù hợp. Người thầy cần truyền cảm hứng học tập cho học sinh, giúp các em say mê với môn học. Thầy cần gần gũi với học sinh, biết cách động viên kích thích lòng say mê, sáng tạo của học sinh.

Thực tế cho thấy việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi là công việc đầy khó khăn đối với giáo viên các bộ môn nói chung và bộ môn tiếng Anh mà tôi đang đảm nhận nói riêng, nó đòi hỏi rất cao ở người giáo viên. Với lòng yêu nghề, mến trẻ thì có lẽ bất kỳ giáo viên nào cũng có thể vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt công việc đó . Trên đây là một số kinh nghiệm mà bản thân tôi đã đúc rút được trong quá trình phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi ở bộ môn tiếng Anh trong những năm qua. Tôi rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các thầy cô để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.

 

Giáo viên

 

 

 

Hoàng Thị Liên