KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI” NĂM 2016

Tháng Mười 1, 2016 7:50 sáng
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒNTRƯỜNG THCS QUẢNG LONGSố:  /KH-THCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcQuảng Long , ngày 26  tháng 9  năm 2016

KẾ HOẠCH

 TRIỂN KHAI “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI” NĂM 2016

Thực hiện Công văn số 783/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 của UBND thị xã Ba Đồn về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” trên địa bàn Thị xã Ba Đồn từ ngày 02/10/2016 đến ngày 09/10/2016.

Trường THCS Quảng Long xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2016 như sau :

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

  1. Mục đích:

– Nhằm nâng cao nhận thức của tầng lớp nhân dân, cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập và phát triển văn hóa đọc kỷ nguyên số ở địa phương  .

– Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

– Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 tại trường THCS.

  1. Yêu cầu:

– Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 phải được tổ chức nghiêm túc, quy mô, thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhân dân trong toàn Phường góp phần tạo nên thành công của hoạt động này trên toàn Thị xã.

II. CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC:

1. Chủ đề: Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2016 với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”.

2. Thời gian tổ chức:

– Từ ngày 26/9/2016 đến 01/9/2016: Hoàn thành các điều kiện tổ chức hoạt động Tuần lễ:
 Thời gian chi tiết tại đây:  THời gian tổ chức

III. NỘI DUNG:

 Treo cờ tổ quốc, băng rôn với nội dung “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 – Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số” trước cổng trường và trước trung tân dãy phòng học 2 tầng. Treo khẩu hiệu Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 – Từ ngày 02/10/2016 đến 09/10/2016 ở phòng hội đồng và ở khán đài trong lễ phát động.

–  Tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Công văn số 783/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 của UBND Thị xã Ba Đồn về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2016  trên địa bàn Thị xã Ba Đồn từ ngày 02/10/2016 đến ngày 09/10/2016  với chủ đề Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số” tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường trong tiết chào cờ. Qua đó nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh  về ý nghĩa, của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập và giá trị của việc đọc sách, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện, thu thập và tổ chức các nguồn tài nguyên điện tử hữu ích, tài liệu trực tuyến và tài liệu số để phục vụ hiệu quả nhu cầu khai thác thông tin của nhà trường trong môi trường số.

– Chủ động phối hợp với trường MN, TH, Giám đốc Trung tâm HTCĐ, Hội khuyến học và các ban ngành đoàn thể tại địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và phối hợp với đài truyền thanh Phường, tổ chức phát thanh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 trên địa bàn Phường.

– Giáo viên nhóm Tin học tăng cường các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách hữu ích, an toàn, cách sử dụng sách điện tử, thư viện điện tử cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh như tra cứu, đưa nội dung tài liệu qua “Trường học kết nối” tại địa chỉ website: http://truongtructuyen.edu.vn.

– Mở cửa phòng đọc thư viện điện tử tất cả các ngày từ 03/10 đến 09/10 năm 2016. Tổ chức cho học sinh truy cập Internet và trên cơ sở website của nhà trường, cộng đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được có cơ hội đọc sách điện tử và tài liệu trực tuyến hữu ích trong môi trường số góp phần phát triển văn hóa đọc. Tổ chức quyên góp sách điện tử.

– Thư viện tổ chức cho các em có kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách có hiệu quả, hữu ích. Tạo sân chơi cho học sinh về hoạt động trao đổi, đọc sách của nhau.

–  Tổ chức các phong trào như: Thi đua giành bông hoa điểm tốt; “ Ngày học tốt, tuần tốt”; tổ chức trồng, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh; giáo dục kỹ năng sống; thi văn nghệ …

– Tổ chức các hoạt động khuyến học, tuyên dương giáo viên, học sinh hưởng ứng tích cực  trước, trong và sau Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

– Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện theo quy định.

Trên đây là kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2016 của trường THCS Quảng Long, đề nghị các bộ phận cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc thì báo cáo với Hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo./.

                                                                                                                                      P.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT;

– BGH;                                                                                                                    Nguyễn Thị Vân Giang

– TPT, NVTV; GVCN;

– Lưu: VT.

Tệp đính kèm:  KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI” NĂM 2016