Gse

GIÁO ÁN TIN 9

TẢI GIÁO ÁN TẠI ĐÂY: tuan 11 tuan 12 tuan 13 GIÁO VIÊN: TRẦN VĂN HÙNG
1-088b6fe25542

GIÁO ÁN TIN 7

TẢI GIÁO ÁN TẠI ĐÂY:tuan 11 GIÁO VIÊN: TRẦN VĂN HÙNG
1-088b6fe25542

GIÁO ÁN TIN HỌC 7

TIẾT 19: SỬ DỤNG HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Tải tệp tin: tuan 10 giáo viên: Trần Văn Hùng