jumbled-books

HD sử dụng TBDH 2018-2019 phòng GD DT NH18-19

HD sử dụng TBDH 2018-2019 phòng GD DT NH18-19 UBND THỊ XÃ BA ĐỒN PHÒNG GD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:              /PGDĐT-THCS V/v Hướng dẫn quản lí, sử dụng và bảo quản…
kehoach

kế hoạch thư viện-thiết bị-tuần 28

KẾ HOẠCH TUẦN 28 (Từ ngày 12 / 03 / 2018 đến ngày 17/ 03 / 2018) Ngày Thứ Nội dung công việc Sáng Chiều 12/03 2 – Nói chuyện đầu tuần. – Cho giáo viên mượn, trả…
kehoach

KẾ HOẠCH THƯ VIỆN-THIẾT BỊ_TUẦN 19

KẾ HOẠCH TUẦN 19 (Từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 12 năm 2017)   – Làm vệ sinh phòng kho, phòng đọc thư viện. – Cho giáo viên và học sinh mượn, trả sách, báo. – Lập danh mục hai tổ đăng ký STK để…
kehoach

Kế hoạch tuần 18 – Thiết bị

  KẾ HOẠCH TUẦN 17 (Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017)     – Làm vệ sinh phòng kho, phòng đọc thư viện. – Cho giáo viên và học sinh mượn, trả sách, báo. – Triễn khai hoạt động thư viện xanh.  
Trung-cap-Thu-vien-Thiet-bi-truong-hoc-hoc-tai-tp-hcm

Kế hoạch tuần 12

KẾ HOẠCH TUẦN 12 (Từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 11 năm 2017)     – Cho giáo viên và học sinh mượn, trả sách, báo theo lịch. – Triễn khai hoạt động thư viện xanh. – Viết bài giới thiệu cuốn sách “Chuyên đề bồi…