CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC

TỆP TIN: TRƯỜNG THCS QUẢNG LONGTỔ KHOA HỌC XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc   NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ “SỬ DỤNG TRÒ CHƠI LUCKY NUMBER TRONG PHẦN WHILE-TEACHING bé m«n tiÕng anh” HỌC…